eKooli mobiilirakenduse mKooli teenuse osutamise leping

 1. Üldsätted

  1. eKool AS (edaspidi: eKool) ja veebilehel http://www.ekool.eu (edaspidi:veebileht) registreeritud kasutaja (edaspidi: klient, eKool ja klient ühiselt nimetatud kui pooled), sõlmivad käesolevaga mKooli teenuse osutamise lepingu (edaspidi: leping).

 1. Teenus ja teenuse paketid

  1. mKool (edaspidi: teenus) on teenus, mis võimaldab kliendil saada eKooli mobiilirakenduse vahendusel teavet õpilasega seonduvast eKooli sisestatud õppeinfost (hinded, hindelised ülesanded, puudumised, hilinemised, märkamised, kodutööd jne).

  2. Kliendil on õigus valida teenuse kahe paketi vahel – teenuse tavapaketi ja Preemiumpaketi vahel. Preemiumpaketil on võrreldes tavapaketiga täiendav funktsionaalsus, mille täpne kirjeldus on kättesaadav eKooli mobiilirakenduses.

  3. Teenuse tavapakett on kliendile tasuta, teenuse Preemiumpaketi eest kohustub klient eKoolile maksma kooskõlas käesoleva lepinguga.

 2. Teenuse osutamise tingimused

  1. mKool avaldab kliendile kokkulepitud teavet vaid selle õpilase rollis isiku kohta, kelle andmetele kool on andnud kliendile juurdepääsu.

  2. Teenuse täisfunktsionaaluse kasutamise alustamiseks tuleb kliendil oma mobiiltelefonis vajalik rakendus alla laadida ja sisse logida.

  3. Teenuse Preemiumpakti kasutamiseks peab klient sisestama veebilehele igakuiseks arveldamiseks vajaliku mobiiltelefoninumbri (edaspidi: teenusega seotud mobiiltelefoninumber) ja sellele saadetava koodiga kinnitama teenusega liitumise.

  4. Kui klient vahetab teenusega seotud mobiiltelefoninumbrit, tuleb kliendil teenus veebilehel deaktiveerida ja sõlmida uus leping muudetud mobiiltelefoninumbriga.

  5. Kui klient vahetab mobiilsideoperaatorit, deaktiveerib eKool teenuse ise ja kliendil tuleb sõlmida uus leping muudetud või üle viidud mobiiltelefoninumbriga.

  6. eKoolil on õigus valida kliente, kellele teenust osutada.

  7. eKoolil on õigus töödelda ja säilitada teenusega seotud mobiiltelefoninumbrit.

  8. Kui klient on lepingu sõlminud ja teenuse aktiveerinud, on teenus kättesaadav ka igale kliendiga seotud õpilase rollis kasutajale (edaspidi: õpilane).

  9. Õpilane saab teenust kasutada vastavalt veebilehel määratud õpilasest kasutaja rolli piirangutele.

  10. Kui teenust soovib kasutada alla 18-aastane õpilane, peab lapsevanem või seaduslik eestkostja andma oma nõusoleku vastutada selle õpilase lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest.

 3. Vastutus ja turvalisus

  1. Klient kinnitab, et tal on teenuse kasutamiseks õigus ja puuduvad muud õigusaktidest tulenevad asjaolud, mis võivad takistada teenuse kasutamist või tühistada lepinguga seotud kokkuleppeid.

  2. Klient kinnitab, et on lepingu ja teenuse osutamisega seotud asjaoludega hoolikalt tutvunud ja kõik tingimused on talle arusaadavad, üheselt mõistetavad ja aktsepteeritavad.

  3. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et eKool osutab teenust kolmandate isikute (mobiilsideoperaatorite) vahendusel, kes võivad teenuse osutamist piirata.

  4. Klient on teadlik ja aktsepteerib, et teenuse kasutamisega kaasnevad riskid, muuhulgas see, et edastatav teave võib kolmandatele isikutele teatavaks saada, et edastatavat teavet võidakse võltsida jms.

  5. Klient vastutab kliendist tulenevatel põhjustel eKoolile tekitatud kahju eest teenuse osutamise lepingus reguleeritud tingimustel.

  6. eKool ei vastuta teenuse kättesaadavuse jätkumise eest.

  7. eKoolil on õigus eKooli mobiilirakendust ja teenuse sisu muuta, täiendada, edasi arendada vastavalt oma paremale äranägemisele. eKoolil on õigus teenuse osutamine igal ajal vastavalt oma paremale äranägemisele ära lõpetada.

  8. eKool ei vastuta eKoolist sõltumatutel asjaoludel teenuse kasutamisel tekkivate tõrgete ega teenuse kasutamisest tulenevate kahjude eest (sh mobiilside toimimise, rakenduse kättesaadavuse ega turvalisuse eest).

  9. eKool ei vastuta kliendi kulude eest, mis kaasnevad teenuse kasutamisega.

  10. eKool toimib vaid kooli sisestatud info edastajana ega vastuta esitatud info õigsuse, täielikkuse ega kliendi andmetele ligipääsu andmise eest.

 1. Preemiumpaketi teenustasu

  1. eKoolil on õigus nõuda kliendilt teenuse Preemiumpakti kasutamise eest perioodilist teenustasu (edaspidi: tasu).

  2. Tasu on avaldatud eKooli hinnakirjas veebilehel.

  3. Tasu on kliendipõhine, sõltumata lapsevanemaga seotud õpilase rollis teenust kasutavate kasutajate arvust.

  4. Tasu lisandub kliendi igakuisele teenusega seotud mobiiltelefoninumbri arvele või arvutatakse automaatselt maha kliendi teenusega seotud mobiiltelefoninumbri kõnekaardilt.

  5. Tasu maksetähtaja, viivise hilinenud maksete eest ja võlgnevuste sissenõudmise meetodi määrab kliendi mobiilsideoperaator oma arveldustingimuste kohaselt.

  6. Kasutades kolmandale isikule kuuluvat teenusega seotud mobiiltelefoninumbrit, kinnitab klient lepingu sõlmimisega, et numbri omanik on tasuga nõus.

  7. Kui teenuse tasuta kasutamise aeg lõppeb, tuleb teenuse eest tasuda ettemaksuna iga järgneva 30 kalendripäeva eest.

  8. Teenusest loobumise korral ettemakstud summad tagastamisele ei kuulu.

  9. eKoolil on õigus nõuda kliendilt tasu ka juhul, kui klient ei saa teenust kasutada eKoolist mittetulenevatel põhjustel.

  10. eKoolil on õigus igal ajal tasu suurust muuta, teavitades sellest klienti eKooli veebilehel vähemalt üks kuu ette.

  11. eKoolil on õigus ühepoolselt tasaarvestada kliendi ettemakseid eKoolile tasumisele kuuluvate summadega.

  12. eKool peatab tasu nõudmise alates uue maksustamisvahemiku algusest, kui eKool ei ole edastanud kliendile ühtegi teadet vähemalt viimase kahekümne ühe järjestikuse päeva vältel. eKool alustab uuesti tasu nõudmist alates esimese teate edastamisest pärast tasu nõudmise peatamist.

 1. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine

  1. Leping jõustub selle sõlmimise hetkest, s.o pärast lepingu tingimustega nõustumist.

  2. Leping on tähtajatu.

  3. Lepingus reguleerimata osas kehtivad eKooli teenuse osutamise tingimused ja privaatsuspõhimõtted, mis loetakse käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

  4. eKoolil on õigus lepingut ühepoolselt muuta, teatades muudatustest eKooli kodulehel vähemalt üks kalendrikuu ette.

  5. Kliendil on õigus igal ajal leping üles öelda. Teenuse lõpetamiseks peab klient täitma juhiste kohaselt eKooli veebisaidil teenuse lõpetamise taotluse.

  6. eKoolil on õigus leping üles öelda, teavitades sellest klienti vähemalt üks kalendrikuu ette.

  7. eKoolil on õigus ühepoolselt ja kliendile ette teatamata viivitamatult lõpetada teenuse osutamine või keelduda teenuse pakkumisest kliendile, kellel ei ole võimalik rahalise olukorra, teenusega seotud mobiiltelefoninumbri kõnekaardi saldo, mobiilsideoperaatori lepingu tingimuste või muu põhjuse tõttu teenuse eest tasuda. Samuti ei edasta eKool teenust, kui kliendi soovil on teenusele ligipääs keelatud.