Materjalide lisamise, jagamise, kustutamise ja kasutamise tingimused

 1. Õppetööga seotud failide (edaspidi: materjalid) vahendamiseks on eKool ASi (edaspidi: teenusepakkuja) veebisaidil www.ekool.eu failivahenduse keskkond, mida saab kasutada iga eKooli kasutaja, kelle kool on failivahenduse keskkonna aktiveerinud ja kellele kool on määranud kindlad õigused ning kes on nõustunud materjalide lisamise, jagamise, kustutamise ja kasutamise tingimustega (edaspidi: kasutaja). Teenusepakkujat ja kasutajat nimetatakse edaspidi ka eraldi kui pool ja koos kui pooled.
 2. Siinsed tingimused reguleerivad materjalide lisamist, jagamist, kustutamist ja kasutamist.
 3. Materjalide lisamise, jagamise, kustutamise ja kasutamise õiguse annab kool.
 4. Materjalide lisamiseks kasutatav andmemaht on kooli ja kasutaja kohta piiratud (kool 1GB, kasutaja 1GB). Piirangu ületanud mahu eest on teenusepakkujal õigus küsida lisatasu.
 5. Materjalide lisamisel kinnitab kasutaja, et
  1. ta ei esita teise isiku materjali enda omana;
  2. ta on tutvunud intellektuaalomandi õiguste ja autoriõiguse seadusega ja järgib neid;
  3. tema lisatud materjalid ei sisalda
   1. kaitstud, tundlikku, liigselt õhutavat, alaväärsustunnet tekitavat, hirmutavat, solvavat, ähvardavat, moraalinormidele ja reklaamiseadusele mittevastavat ega muud sobimatut teavet;
   2. teavet alkoholi- ja tubakatoodete, hasartmängude ja kiirlaenuteenuste kohta;
   3. vaenu ja vägivalla õhutamist ega üleskutseid ebaseaduslikele tegevustele;
   4. isikuandmeid (isikukood, teave isiku tervisliku seisundi kohta, kodune aadress, telefoninumber jne);
   5. teemaväliseid linke, rämpsposti, reklaami;
   6. ebatsensuurseid väljendeid ja labasusi;
   7. üleskutset kasutada narkootikume või relvi.
 6. Sobimatu materjali avastamisel saab kasutaja sellest teenusepakkujat teavitada kas eKooli veebisaidil oleva tagasiside vormi kaudu või e-posti aadressil help@ekool.eu.
 7. Teenusepakkujal on õigus sobimatu materjal eemaldada.
 8. Pooled on kohustatud viivitamatult teavitama teist poolt teenuse turvalisusele või stabiilsusele tekkinud või tekkivast ohust. Sellise ohu esinemisel on teenusepakkujal õigus ühepoolselt ja ette teatamata muuta materjalide lisamise, jagamise, kustutamise ja kasutamise võimalusi või piirata kasutajate ligipääsu failivahenduse keskkonnale.
 9. Kasutaja tohib materjale kasutada ainult oma tarbeks, arvestades seejuures kõikide intellektuaalomandi õigustega. Kasutaja vastutab iseseisvalt seadustest tulenevate nõuete täitmise eest ning on teadlik, et materjali alla laadimisega ei saa ta selle materjali autoriõigusi. Kasutaja on teadlik, et intellektuaalomandi õiguste rikkumine võib kaasa tuua tsiviil- või kriminaalvastutuse, sh kohustuse hüvitada rikkumisega tekitatud kahju.
 10. Teenusepakkuja võib siinseid tingimusi muuta, teavitades kasutajat muudatustest ja täiendustest vähemalt 15 kalendripäeva enne nende kehtima hakkamist eKooli veebisaidil või e-posti teel või muul mõistlikul viisil. Kui kasutaja ei ole 15 kalendripäeva jooksul teatanud oma soovist teenuste kasutamine lõpetada, arvestab teenusepakkuja, et kasutaja on muudatused aktsepteerinud ja tal ei ole selles osas mingeid pretensioone.
 11. Teenusepakkuja vastutab üksnes otsese varalise kahju eest, mille teenusepakkuja on kasutajale tekitanud siinsete tingimuste rikkumisega. Teenusepakkuja ei vastuta materjalide korrektsuse ja sisu eest ega materjalide kasutamisest tulenevate tagajärgede eest.
 12. Kasutaja kinnitab, et on materjalide lisamise, jagamise, kustutamise ja kasutamise tingimustega tutvunud, on nendega nõus ja täidab neid.
 13. Alla 18-aastane kasutaja kinnitab, et on materjalide lisamise, jagamise, kustutamise ja kasutamise tingimustega tutvunud koos oma vanema või eeskostjaga.