eKooli andmekaitsetingimused

Käesolevad andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas eKool AS (registrikood: 11160451, aadress: Telliskivi 60/1, 10412 Tallinn; edaspidi eKool või meie) töötleb veebilehel www.ekool.eu asuva eKooli õppeinfosüsteemi kasutajate (edaspidi Sina) isikuandmeid. Isikuandmeteks on igasugune Sinu kohta käiv teave (sh nimi, kontaktandmed, õppeinfo, toimingute logid jms) ning isikuandmete töötlemine hõlmab kõiki isikuandmetega tehtavaid toimingud (sh lugemine, säilitamine, kasutamine, avaldamine jne).

Isikuandmete kaitse on eKooli jaoks väga oluline ning me suhtume sellesse täie tõsidusega. Sinu isikuandmete töötlemisel täidame asjakohastest Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ning järgime isikuandmete turvalise töötlemise põhimõtteid. eKooli andmekaitsespetsialistiga saate ühendust võtta e-posti aadressil gdpr@ekool.eu.

eKooli infosüsteemi kasutamise võimaldamiseks ja meie poolt Sulle teenuste osutamisega seotud eesmärkidel, töötleb eKool Sinu isikuandmeid vastutava töötlejana. Lisaks töötleb eKool Sinu isikuandmeid Sulle eKooli infosüsteemi kasutamiseks rolli määranud kooli (edaspidi: kool) nimel ja vastutusel volitatud töötlejana.

Isikuandmete töötlemine eKooli vastutusel

eKooli infosüsteemi kasutajaks registreerimisel palume Sul avaldada meile oma teatud isikuandmeid, ilma milleta ei ole võimalik eKooli infosüsteemi kasutada. Sinu isikuandmeid töötleb eKool eelkõige Sinuga eKooli infosüsteemi kasutamisega sõlmitud lepingu (eKooli kasutustingimused leiad siit) täitmiseks ning selle ettevalmistamiseks. Samuti töötleb eKool teatud juhtudel Sinu isikuandmeid oma äritegevuse edendamise ja parema teenuse pakkumisega seotud õigustatud huvi või Sinu eraldiseisva nõusoleku alusel. Eelkõige võib eKool töödelda Sinu isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

Eeltoodud eesmärkidel võib eKool töödelda järgnevat liiki isikuandmeid:

Isikuandmete töötlemine kooli vastutusel

eKooli infosüsteemi kasutades, töötleb Kool Sinu isikuandmeid avalikes huvides oleva ülesande täitmise (haridusteenuse pakkumine) raames ning oma seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kooli nimel ja vastutusel töödeldakse isikuandmeid eKooli infosüsteemis järgnevatel kooli tegevusega seotud eesmärkidel:

Eeltoodud eesmärkidel töötleb kool eKooli infosüsteemis järgnevat liiki isikuandmeid

Juhime tähelepanu asjaolule, et lisaks isikuandmete töötlemisele eKooli infosüsteemis vastavalt Andmekaitsetingimustes sätestatule, töötleb kool Sinu isikuandmeid vastavalt kooli enda poolt kehtestatud eesmärkidele, reeglitele ja põhimõtetele, mille kohta info saamiseks on vajalik pöörduda kooli poole.

Isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamine

Andmesubjektina on Sul järgnevad õigused:

Vastavalt ülal märgitule saad Sa teatud ulatuses teostada oma õigusi eKooli infosüsteemis iseseisvalt. Kui see ei ole siiski võimalik, saad Sa esitada taotluse oma õiguste teostamiseks saates digitaalselt allkirjastatud päringu e-posti aadressil gdpr@ekool.eu või postiaadressil Telliskivi 60/1, Tallinn, 10412.

Palun pane tähele, et Sinu õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole piiramatud ning teatud juhtudel võivad teiste isikute õigused, eKooli või kooli õigustatud huvid ja/või kohustused piirata Sinu õiguste teostamist.

eKool soovib tagada Sinu isikuandmete õiguspärase, läbipaistva ja Sinu õigusi austava töötlemise ning rakendab Sinu vastuväidete ja taotluste lahendamiseks mõistlikke meetmeid. Kui eKooli tegevus ei ole Sinu hinnangul piisav või rikutakse muul viisil Sinu isikuandmete töötlemisega seotud õigusi, on Sul õigus pöörduda oma õiguste kaitseks järelevalveasutuse poole, milleks on Andmekaitse Inspektsioon.

Isikuandmete säilitamine eKooli infosüsteemis

Sinu isikuandmed säilivad eKooli infosüsteemis kuni Sinu konto sulgemiseni. Konto sulgemine toimub profiili lehel ning selleks pead Sa olema turvaliselt sisse logitud (ID-kaardiga, mobiil-IDga, smart-IDga või pangalinkide kaudu). Pärast konto sulgemist ja sellega seoses isikuandmete kustutamist ei ole kontot ega isikuandmeid võimalik taastada, kuid saab lisada uue kasutajakonto sama kasutajatunnusega.

Kui Sa ei ole eKooli sisse loginud vähemalt 5 aasta jooksul ning Sul ei ole aktiivset rolli üheski koolis, siis Sinu kasutajakonto suletakse ja isikuandmed kustutatakse. Passiivsete kontode sulgemine toimub igal aastal 1. augustil.

Kustutamise asemel võib eKool isikuandmed anonüümida ehk viia need kujule, mis ei võimalda Sinu isikut tuvastada.

Olenemata eeltoodust ei kustutata konto sulgemisel eKooli infosüsteemist Sinu isikuandmeid mida töötleb eKool kooli vastutusel ning eKooli sisselogimiste infot ja Sinu poolt algatatud ja täiendatud vestluste infot. Sinu eKooli sisselogimiste logi säilitame viis aastat. Kooli vastutusel töödeldavad isikuandmed kustutatakse Kooli poolt määratud või seadusest tulenevate vastavate säilitamistähtaegade möödumisel.

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Andmekaitsetingimustes sätestatud isikuandmete töötlemise eesmärkide täitmiseks ja nendega seoses võib eKool edastada Sinu isikuandmeid järgnevatele kolmandatele isikutele:

Isikuandmeid avaldatakse kolmandatele isikutele igal juhul üksnes ulatuses, mis on vajalik vastava isikuandmete töötlemise eesmärgist või andmete avaldamise vajadusest või kohustusest lähtuvalt. Isikuandmeid ei edastata ühelegi kolmandale isikutele, kes asub riigis, kus ei ole tagatud piisav andmekaitse tase.

Isikuandmete turvalisuse tagamine

eKooli infosüsteemi ning selles sisalduvaid isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse digitaalselt ja füüsiliselt turvalistes serverites. Kõikidele meie ja meie koostööpartnerite poolt töödeldavatele isikuandmetele pääsevad juurde üksnes meie töötajad ja meie koostööpartnerite töötajad, kes vajavad neid andmeid käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkidega seotud töökohustuste täitmiseks ning kellel on kohustus järgida andmete töötlemisel isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides ja käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud nõudeid.

Andmekaitsetingimuste muutmine

Käesolevad andmekaitsetingimused on kehtivad alates 17.04.2019. Andmekaitsetingimusi on eKoolil õigus igal ajal ühepoolselt muuta. Muudatused ja täiendused jõustuvad, kui andmekaitsetingimuste uus versioon on avaldatud eKooli infosüsteemis ning selle kohta on eKooli infosüsteemi uudisvoos ilmunud teavitus.